Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
gevoerd, geven de vragen: wat is het voorwerp; uit welke deelen
bestaat het; hoe is het; welke zijn de deelen; in welke betrekking
staan zij tot het geheel; vanwaar is het voorwerp; waartoe dient
het ? Duidelijke onderscheiding, nauwkeurige benoeming, eenvoudige,
maar volledige uitdrukking der gedachten, zuivere uitspraak en
natuurlijke, maar afgeronde spreekvormen moet men daarbij steeds
in 't oog houden. Het doel zij: eene aanschouwelijke behandeling
der voorgestelde zaak en 't vormen van een juist en volledig denk-
beeld ervan.
Is dat verkregen, dan wordt de leerling bij den naam van het
voorwerp bepaald. Vorderde de eerste oefening vooral de oplettend-
heid van zijn oog, deze eischt de inspanning van zijn oor. Denaam
van het ding wordt duidelijk en langzaam voorgezegd en door de
leerlingen nagesproken. Vooreerst wordt hunne aandacht bepaald
bij den hoofdklank, die erin voorkomt, en, wanneer die duidelijk
is opgevat, ook tot de bijgeluiden, welke eraan toegevoegd zijn;
eerst dus de klinlier, dan de medeklinkers. Het woord wordt voor
het oor in zijne afzonderlijke spraakgeluiden ontleed; deze worden
nauwkeurig nagesproken en door den klank van gelijkluidende
woorden opgehelderd* Het doel is: de spraakgeluiden, die in het
woord als elementen worden gehoord, wel te onderscheiden. Door
het laten opgeven van gelijkklinkende woorden kan men zich ver-
gewissen, of dat doel voldoende is bereikt.
Na den letterklank komt het letterteeken aan de beurt. De onder-
wijzer tracht zijne kleine leerlingen duidelijk te maken, dat men
zich den gelioorden klank door een zichtbaar teeken kan vertegenwoor-
digen ; dat men dien klank, als ware het, kan afbeelden. Hij vestigt
hunne aandacht op den vorm van dat teeken, maakt hen opmerk-
zaam op de deelen, waaruit het bestaat, en hoe die zijn saamgevoegd.
Daartoe maakt hij van alle hulpmiddelen gebruik, die kunnen
strekken, om de aandacht der kleinen levendig te houden en hunne