Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
a, e, i, o, u en ij , te zamen 13. Ofschoon ij eigenlijk een twee-
klank is, wordt dat enkelvoudig letterteeken toch het best onder
die der enkelvoudige klanken opgevat. Voorts de IwccManhen: aai,
ooi, ei, ui en oei; au (aau), ou, eeu en ieu, te zamen 9:
dus in 't geheel 22 klanken.
De medeklinkers zijn de sloüellers: d, f, g, k, 1, m, n, p, r,
s en t, benevens de brqinlettcrs: b, h, j, v, w, z en ch; te zamen 18.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de Iwpchlanhm samen-
gestelde geluiden zjjn, die uit de samensmelting van twee afzonder-
lijke klanken ontstaan, dan blijkt het, dat het aanleeren daarvan
in dat dor enkele klanken ligt opgesloten, en dat deze dus in de
eerste plaats afzonderlijk de aandacht verdienen.
Dewijl men aan de meest eenvoudige woorden de voorkeur moet
geven, en dus ieder woord niet meer dan één klank kan bevatten,
zal men voor 't minst 13 wonrdeii behoeven, die tevens achtereen-
volgens de verschillende medeklinkers móeten bevatten. Al spoedig
blijkt het, dat de keuze daarvoor niet zoo gemakkelijk is, als men
oppervlakkig zoude denken. Dewijl de geheele groep al de letter-
teekens moet bevatten, kan geen lid uit het stelsel gemist of wille-
keurig door een ander, overigens misschien even goed of zelfs beter
woord, vervangen worden, zondei' de geheele groep te wijzigen.
De volgorde der letterklanken is misschien vrij onverschillig. Toch
dienen de eenvoudigste teekens het eerst te komen en onder de
klinkers de opene, omdat ze 't best door 't gehoor worden opgevat.
Van de medeklinkers dienen de slollellers voor te gaan, omdat ze
het gemakkelijkst en duidelijkst worden onderscheiden.
Voorts komen om verschillende redenen mede het eerst in aan-
merking de bestanddeelen van de lidwoorden een en de; dan die der
voornaamwoorden: Ui, gij, hij; eindelijk die van de werkwoorden
hebben en zijn: is, was, heb. Buitendien is nog op verschillende
bijzonderheden het oog te vestigen.