Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ook later Pestalozzi in Zwitserland te doen. Eene werkelijke ver-
betering van de leesmethode vinden wij echter bij hem niet. Hij
zelf erkent, dat zijne methode hem niet voldoet, dat dit gedeelte
van het onderwijs verbetering eischt; maar de wijziging, die hij in
de speloefeningen aanbracht, strekte niet om «het lezen leeren aan-
genaam en gemakkelijk voor -de leerlingen te maken. Kog enkele
andere pogingen werden aangewend om de spelmethode te verbe-
teren; maar men kwam daarbij van lieverlede tot helder inzicht,
dat haar beginsel niet deugt, en weldra sloeg men dan ook, hetzij
oorspronkelijk, hetzij bij navolging, een geheel anderen weg in,
door niet in de letters, maar in de spraakgeluiden zelve het aan-
vangspunt voor het onderwijs te zoeken.
Onder de eersten, die in ons land dezen weg met overleg en geluk-
kig gevolg baanden, moeten genoemd worden j. h. uieuwold, die
de analytische, en sohneither, die meer de synthetische methode
volgde. Beiden vonden al spoedig gelukkige navolgers, die de verbe-
terde leerwijze soms op doelmatige wijze gingen wijzigen en uitbreiden.
In de noordelijke provinciën van ons vaderland vestigde zich vooral
de methode van nieuwold, zooals die door visser toegelicht en
door van heijninqen bosch, rijkens en anderen eenigszins gewij-
zigd werd toegepast. In Holland en de daarmede in nauwer verband
staande gewesten volgde men de andere leerwijze, vooral nadat ze
door p. j. PRINSEN, den Directeur der Haarlemsche Kweekschool,
geordend was en door de kweekelingen zijner inrichting werd
verbreid.
Door al die pogingen slaagde men er op zeer gelukkige wijze in,
om vooral den eersten trap van 't leesonderwijs op zeer doelmatige
wijze in te richten. Iedere nieuwe leerwijze ging van de beginselen uit:
de zaak vóór het leeken; oefening van 7 oor vóór inspanning der
spraakwerktuigen ; aanschouwelijke opvatting in plaats van enkel ge-
heugenoefening; bovenal het gaande houden van levendige belang-