Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Er kwam een tijd, dat men bij 't ouderwijs in alle opzichten
een anderen weg insloeg. Men beschouwde het bloot aanlecren niet
meer als voldoende. De leerling zou opvatten, verstaan, zelf denken.
Daartoe moest hij leeren opmerken, waarnemen; door inspanning
van eigene krachten zou hij de leerstof tot zijn eigendom maken,
't Onderwijs strekte daartoe, om hem de methode te leeren, waar-
door hij in staat wordt gesteld, bij voorkomende gevallen zijn weg
zelf te bewandelen, 't Onderwijs ging daartoe uit van aanschou-
wing, eigene waarneming; het stelde zich voortaan ten doel, de
krachten des geestes op te wekken en bij hare inspanning te
leiden.
Men begon, ook bij 't lezenleeren, niet meer met het teeken
maar met de zaak; niet meer met de letter maar met het spraakge-
luid. Bij de toepasDing dier leerwijze leert het kind eerst het
spraakgeluid kennen en dan den vorm, niet den naam van het
letterteeken, waardoor het wordt voorgesteld. Dan brengt het ach-
tereenvolgens de spraakgeluiden voort, waaraan de letterteekens
herinneren, en komt zóó tot het uitspreken van lettergreep of
woord. Vandaar de benaming klankmethode; en omdat men deze
handelwijze geheel in overeenstemming vond met den natuurlijken
ontwikkelingsgang der zaak, en omdat de leerling reeds dadelijk
met het lezen wordt bezig gehouden, noemde men haar natuurlijke
leesleerivijze.
De. erkenning van het nauw verband, dat er tusschen schrijven
en lezen wederkeerig bestaat, leidde weldra tot de opmerking, dat
het aanleeren van beide reeds dadelijk hand aan hand kan gaan.
De inspanning om den vorm en de beteekenis der letterteekens aan
't geheugen toe te vertrouwen moet wel zeer gesteund worden door
de oefening om, naar opgave van een spraakgeluid, het letterteeken
te schrijven, dat eraan herinnert. Beide oefeningen werken elkander
op natuurlijke wijze in de hand en geven tevens den onderwijzer