Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
slechts langs een kleinen omweg; niet rechtstreeks van den mond
tot het oor, maar door tusschenkomst van het oog. Langs denzelfden
tusschenweg, maar in omgekeerde orde, wordt ook weder het ge-
schrevene tot het hoorbare spraakgeluid en zoo tot de gedachte
herleid. Lezen is dus het opvatten en nabeelden van de in "t letter-
schrift uitgedrukte gedachten.
§ 5. Hoe kan men H lezen onderwijzen?
't Eenvoudigst zal zijn, zich voor te stellen, hoe men een welont-
wikkeld mensch, voor wien de leeskunst nog onbekend is, daarmede
op weg kan helpen. Hoe zou men dat aanvangen ? Men kan hem
met de verschillende spraakgeluiden bekend maken, die in de ge-
sproken woorden worden onderscheiden, en hem leeren opmerken,
dat de hoorbare taal slechts uit een betrekkelijk klein getal van
eenvoudige spraakgeluiden is samengesteld. Eenige oefening om de
woorden in hunne eenvoudige bestanddeelen te ontbinden is wel
dringend noodzakelijk, ten einde hem tot het aanleeren der belang-
rijke kunst voor te bereiden. Voorts dient hij bekend te worden
met de letterteekens, waardoor de enkelvoudige spraakgeluiden
worden voorgesteld en de eenvoudige wet te kennen, volgens welke
die teekens met elkander worden verbonden. Eenige oefening in
't verbinden van samengevoegde spraakgeluiden, zooals zij in letter-
teekens zichtbaar voor 't oog treden, zal hem spoedig tot eenvou-
dige leesoefening leiden.
Maar 't is niet genoeg te welen, hoe die samenstelling en her-
leiding tot hoorbare vormen gaat; oefening moet er bij komen. De
gave om geheele groepen van figuren op te vatten, alsof ze maar
enkele teekens zijn, wordt eerst door veelvuldige oefening verkregen.
Wij zien dat aan den pianist, die geheele groepen van noten als
accoorden en toonfiguren in eens kan opvatten. In die begaafdheid