Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
stellen. Lezen is de zichtbare letterteekens te herleiden tot de hoor-
bare spraakgeluiden en daardoor het denkbeeld, de gedachte in onzen
geest tot bewustheid te brengen. Lezen en schrijven zijn even tegen-
gestelde handelingen als geven en nemen. Wie iets nemen zal, dien
moet eerst iets worden aangeboden niet alleen, maar hij moet het
aangebodene ook weten te vatten, te gebruiken; hij dient het tot
zijn eigendom te kunnen maken. Schrijven moet dus lezen vooraf-
gaan. De lezer dient het geschrevene te vatten, in zich op te nemen;
dat moet hij leeren.
De uitvinding en toepassing van 't letterschrift is misschien de
grootste ontdekking, die ooit door 't vernuftige menschengeslacht
is gedaan, 't Is eene ontdekking zoo groot, dat wij ze ons nauwe-
lijks anders kunnen voorstellen, dan als 't gelukkig gevolg eener
lange reeks van minder volledige proefnemingen, die langzamerhand
tot de meest mogelijke eenvoudigheid en juistheid hebben geleid.
Lezen en schrijven staan dus met elkander in nauw verband.
Wat de uitvinder van 't letterschrift deed, toen hij 'teerst zijne
belangrijke ontdekking in toepassing ging brengen, kunnen wij niet
meer bepalen. Wel kunnen we ons voorstellen, wat wij zouden
doen, wanneer we nu, op ons standpunt van ontwikkeling en oefe-
ning, voor de spreektaal een letterschrift moesten uitdenken. Wij
zouden de hoorbare spraakgeluiden, de woorden, die onze voorstel-
lingen , begrippen en denkvormen vertegenwoordigen, in hunne een-
voudige bestanddeelen oplossen. Wij zouden voor ieder dier grond-
geluiden een teeken kiezen. We zouden die teekens met elkander
samenstellen, zooals de elementen der spraakgeluiden in 't hoorbare
woord elkander opvolgen. Het zien van die teekens herinnert ons
dan telkens weder aan 't gehoorde geluid. De teekens, die het oog
waarneemt, worden klanken voor het oor. Wij volgen ze weder met
onze stem en lezen zoo het geschrevene.
De mededeeling der gedachten aan anderen gaat zoodoende dus
Ol