Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
in den kring van een wel ontwikkeld huisgezin, gesteund en aan-
gemoedigd door het voorbeeld van de denkende en sprekende men-
schen, die het daar omringen en verzorgen. Het is eene ontwik-
kelings-geschiedenis, die reeds met de eerste levensdagen des kinds
begint en in de vijf of zes eerste jaren zijns levens tot een merk-
waardigen trap van oefening en volkomenheid leidt.
Het kind moet door het gehoor met de spraakgeluiden kennis
maken. Maar de zuigeling hoort nog in 't geheel niet of althans
zeer weinig. Sterke geluiden zelfs verstoren niet zijne sluimering,
omdat zijn oor ze niet waarneemt. De beenachtige deelen van zijn
gehoorwerktuig hebben nog geene vastheid verkregen. Eerst wanneer
die zijn gevormd, dan verneemt het kind aanvankelijk de sterke
geluiden in zijne onmiddellijke nabijheid, en eerst in de derde of
vierde maand geeft het blijken, dat zachte en welluidende tonen
zijne aandacht trekken en een aangenamen indruk bij hem teweeg
brengen. Het kind laat zich dan door den klank van een vriendelijk
woord tevreden stellen, door eene zachte melodie in slaap sussen.
Even als met het gehoor, zoo is het ook met zijne stem. Zijn
geschrei is een natuurkreet, die door het uitstooten van den lucht-
stroom door het strottenhoofd en de daar in trilling gebrachte stem-
banden wordt voortgebracht. Dat schreien is of wordt al spoedig
zijne eerste taal. De nauwkeurige waarnemer bemerkt weldra in
dat natuurgeluid eene verscheidenheid van toon, die hem doet merken,
of de zuigeling door pijn gekweld, door dorst geprikkeld of door
sluimering wordt bevangen. Het geluid der stem wordt al spoedig
voor het kind eene onbewuste uitdrukking der verschillende gewaar-
wordingen van zijn ontwakend zelfgevoel. En weldra wordt het meer.
De toon, dien het kind voortbrengt, trekt zijne aandacht, hij vindt
welgevallen erin de schakeering daarvan optemerken. Ook zijn levens-
lust, zijne neergedrukte of zijne opgewekte stemming openbaart zich
in dien natuurkreet. Hij ervaart weldra, dat op dien kreet bevre-