Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
wierven; maar opzettelijke voorbereiding zal toch wel altijd noodza-
kelijk zijn en zeker het dringendst, waar aan de huiselijke vorming
't meest ontbrak. 'tKind heeft tot dusverre zijne ontwakende gedachten,
zijne voorstellingen en begrippen in zeer onvolkomene vormen geuit;
zijn oor is ongeoefend, zijne spraakorganen zijn stroef en onbuigzaam;
al heeft hij reeds een schat van voorstellingen en ervaringen opge-
daan, hij heeft zich daarvan nog geen rekenschap gegeven, en al
zijne opmerkingen zijn nog in een duisteren en onzekeren nevel
gehuld. Hij heeft nog niet leeren opvatten en onderscheiden. Zijn
aanschouwingsvermogen moet ontwikkeld en geoefend worden, zijne
zinnelijke waarneming gescherpt en de eenvoudige gedachtenbeelden,
die hij vormt, moeten in de hoorbare taal, — weldra ook in de
zichtbare, — vaste vormen voor hem aannemen. Het lichaam der
gedachte, — de taal, — moet het kind nog leeren kennen. Eene
doelmatige reeks van eenvoudige aanschoutvings- en spreekoefeningen
is daarvoor het beste middel. Met alle recht wordt daarmede dan
ook het onderwijs in de aanvanysklasse begonnen. Daarna komt het
aanvankelijk leesonderwijs aan de beurt.
§ 2. Hoe ontwikkelt zich de spraak bij een kind?
Het is hoogst merkwaardig, oplettend nategaan, op welke wijze
zich bij een kind, reeds in de beide eerste levensjaren, de begaafd-
heid om te kunnen spreken voorbereidt en ontwikkelt. De vorming
van het spraakvermogen in den kinderlijken leeftijd is de herhaling,
in een zeer beperkten tijdkring en onder de meest gunstige omstan-
digheden , van 'tgeen de geschiedenis des menschdoms ons niet recht-
streeks kan mededeelen, van de wijze, waarop de mensch in de
kindsheid zijner ontwikkeling, heeft leeren spreken. "Wat het men-
schelijk geslacht eerst in den loop van vele eeuwen heeft verworven,
dat verkrijgt het kind binnen een drietal jaren, wanneer het opgroeit