Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scanScanned page

c •

T. Boevma, Beginselen dor Fransche taal. ......
P. K. Boï, Leerboek der Aardrijkskunde.......
TT. Bonman, Opvoeding en onderwijs, afl. 1—3. . . .
il. BOiunan, De vonnleer in rlp lagere school.......
Jï. Bouman, Aanschouwelijk ónderwijs, 12 platen . . . .
H Bonman, Handleiding bij het aanschouwelijk onden\'ij8.
H. Bonman, Leesboekjcfi met plaatjes, 5 stukjes. . . .
F. C. Bnigsma, Sf-atistiekc atlas der Nederlanden.....
r. C. Bnigsma, Atlas'der Nederlanden..........'
S. BI. t. Cato; De wet op het lager onderwas, met aant. . . . . • va d
H. BI. t. Cate, Handleiding by de wet op het l;igev ond.o^• • •
C. F. van Duiil, Oefeningen in 't Nederlandsch . . . ..... • ^
Br. Engelbrcgt, Latijnsch woordenboek,..............i,
: Dr. van den Es, Grieksch woord'inboek, geb......
! I Dr. van den Es, Grieksche antiquiteiten........
( Dr. van den "üs, Grieksche opstcUen, 4 stukken.....
Dr. W. Gleuna, Leerboek der meetlainde.......
Dr. W. Glsiuns, Beschouwing van hot heelal......
Dr. GUmns, Tl'is- of sterrekundige aardrijkskunde .- .
, vV^ Gieuna Jr., A/gebra, naar Falisse en GuJndorge :
,1 j ^ Do Groot, L?opoU ezLjBijkens, Nederlandsclie letterkunde
^ D/Hoe^'CZöir.a, Oleanings from Enjlish prose ......
D. Hoc.Jjsc,: , r-ljsnipgs from English poetry.........3® druk.
: -D. Ho^.iffli^iri, .f-itéi'iaux biogrp.phiques. . ...........2e druk.
l Dr. J. AV itf.'d ■TOoftt, Gcsch. d. Ned. letterk. 2 deelen .... 2e druk.
f} Dr. ^V. /w.-JonökWóet, Beka. gesolL der Nederl. letterk.
Kafïit'dt»r SedeffWfiin en z^no bewttJngon, in 9 bladen .
Beginselen der liieetkunde . . • ......
-Wfl^ ' . ■ L/Lèopold, Leesboek voor de volksachóol. 8 stukies........ v,«.'? bu
fei^' ^ Blaren van allerlei boomen. . . . .. . . • • dtnk. -
^^' Opvoedfngin huis en s'shooJ........... . 4ü druk. -
" . Dè tolk. ^loemlezinfi- ter vert.^liug'. ... ........ . •
' ■ 1) i ^A'ÏÊOi^i,Lóop'idj^^t^^^ I uicï. Kg van »irozastukker. ... ... druk. -
7ÏJ.-T. ^ -----»----. ^ arak. -
. 2é druk. ƒ 0,90
^"i 2e.dmki 2,50
, , .
. . fie dmk. 3,00
3c ink. 2,50
. . dink.
Tlfte druk, a 0,20
. . ?6 druk. - 3.00
. . ">9 druk. - 1,00
. . va druk. 3,7b '
■ . . « 0,90
0,60

. 3e druk. -
. . 2? druk.
, 4- dnik, h
..-. vö-druk.
.2e druk. - 3,00
yi
3e druk,
4e druk.
3e druk.
5 e druki
k ƒ en
8e druk.
yj fiiTk.
druk.
druk.

ft.'taal' on spelregels.
Pï^ ouzo boste scliryvera ......
-G-« De Nedei-iandsche staatsbul^er. % * . ,
Oude gescldedenis en middeleeuwen
HniVor ea Reiiidcrs, Niejiy/O geschiedenis
Nuiver en ^l^nders, Vadeïlandscbe geschiedeiijs . ^ . .
Nuivcf 'ea Hóinders, Kleiue Vaderlandsche ^scMedenia-
Dr..p. Pitsehj^^ Landbouw-onderwijs iia Nt^crland . . . * , .... ... . . .
.,-G. Èeindars^^óilérlandsebe landbouw pn veeteelt, afl. .......a
rJiki'ns, Aardiiikskunde van Nederlgad ;........'20 druk.
"ÏJ^K,. IliVkcns, Beknopte aardrijkskunde van NedeiiapM . . .2e druk.
K. U'. Kykens, Do reiisigor........ . . . ......4e druk.
U. R. lljkens, Schoolatlas van N.odorland 4o druk.
R. ïl, Eijkens, iieine Atlas van"Xcderland .... . . . 3e dink.
Ur, >.1. Salverdttj Plant- cn dierka-ode . -.......... . . . 4e' druk.
Dr. j. G. Sc^ilimmer, Uomoinsche antiquiteiten ......... "ö'druk.
i'. Stoü.,.^ G».-en Rom. godsdienstleer rn mythok'"^. . . "ft druk.
' .1. Beginselen der nieuworc meetkunde........iiè dnik.
Jv.^^X^u;^ Löferboek der vlakke mGotkimde. . . . . . . Bedruk.
Dv.'J. Ar^Wiinny,. Algemeene gesehiedems, I, . . , . v . . . . 7e druk.
Da.'^. A.'W'iii^^j Algemeène geschiedenis.^ IT, . . . .... 6e dmk.
. jÖif Ji A^T/iJn^^, Algemeene goscKiedenis,!!!,.........(>ö druk,
J. A- "Wijutio ; «ilgemeenc geschiedenis,IV,. ........Ge druk.
J. A. "^T^Tmo, Handboek der iilgeraeene geschiedenis.- > ... 3e druk.
- .V.'vVyïuie, Ovv-ïrzicht dw algómcone geschiedenis .' . . , . 8e druk.
iii. J. 'V. W«iiue, GéBcMedunU van het vaderland. . . . . . . '4e druk.
"J>i J. W^nne, Beknopte ^:irt>hiodei?is van liet vaderland . . . 3e diuk.
xJw J "Wi.Uine, Ge-sch. van'de. Nederlandqu, Ie deei . . .... . .
1.. vui Zki'-téu J.zn. Leiddraad voor de theorie der algebra. ......
iTi

H'
Stoomdrukker^ van J. B. AVoltew.