Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
van de wijziging, die sommige letterklanken bij de uitspraak zoowel
in opene als in geslotene lettergrepen ondergaan. Ook daarvoor is
eenige terechtwijzing noodig.
Ten einde de scheiding der lettergrepen gemakkelijk te maken,
wijst men in de aanvankelijke leesboekjes den samenhang der sylben
van een woord gewoonlijk aan door een verbindingsstreepje, en later
door de lettergrepen een weinig van elkander te scheiden. "Wij
hebben alleen het laatste middel in onze oefeningen toegepast, maar
zijn toch van oordeel, dat men niet langer dan volstrekt noodig is,
van dat hulpmiddel gebruik moet maken, en het slechts als zoodanig
moet beschouwen. Later komt dat verbindingsstreepje in geheel
andere beteekenis voor, het heeft als middel tot sylbenscheiding
dus geen blijvend nut voor den leerling. Het oog dient lang-
zamerhand gewend te worden om het woord, zoowel in zijne sa-
menstellende deelen als in zijn geheel, optevatten. Als steeds aan
de beteekenis der woorden wordt gedacht, zal het een langzamer-
hand het ander steunen. Waar de leerlingen bezwaren vinden, komt
hun immers de aanwijzing en voorlichting van den onderwijzer te
hulp. Ook bij het aanvankelijk lezen moet reeds menige regel van
de uitspraakleer der taal aan het kind worden medegedeeld; een
verwijzen naar het voorbeeld der beschaafde spreektaal is daarvoor
aanvankelijk meestal voldoende.
Ook het leeren kennen van de waarde der leesteekens dient reeds
met de eerste leesoefeningen gepaard te gaan. Het gebruik van het
sluitteeken aan het einde van den zin en dat van het scheiteeken
bij de afscheiding van enkele meer of minder volledige zinsdeelen,
leeren de kleine lezers, bij eenige terechtwijzing, spoedig kennen,
wanneer zij bij de leesoefening daarop worden opmerkzaam ge-
maakt. Is het lezen van den beginne af een voordragen van de
gedachte, dan moeten er immers nog meer rustpunten voor de stem
in aanmerking worden genomen, dan gewoonlijk door de zinteekens