Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
liaan worden{\S) in tegcnwooriligheiil van uwen
zoon." — »Vijf honderd gulden! ik heb niel zoo-
vele stuivers te mijner beschikking — »Dàt is
niets," hernam zijn vriend, »ik zal ze u iezorjen(20) ;
ga met mij." Hij gaf hem de som en bepaalde(ßl)
den volgenden dag tot de uitvoering van het plan.
Hij ging bij hem öan(22) 's morgens omtrent den
tijd van hel ontbijt, en zeide hem in tegenwoordig
beid van zijn zoon en zijne dochter, dat hij eene ge-
legenheid had om eene uitmunleude speculatie te
doen, maar dat hij gebrek aan gereed geld[^^) had.
»Laat u dat niet verhinderen," zeide de oude heer,
»hoeveel hebt gij noodig?" »Omtrent 500 gulden,"
hernam hij. — »0, aïs het niets anders û (24), zij
zijn tot uwe dienst, en zelfs tweemaal die som, als
het noodig is (25)." De oude heer ging naar zijn
secretaire, telde het geld mù(26), en zeide tot zijnen
vriend, dat hij zich de teruggave (27) zoo gemakke-
lijk mogelijk kon maken. De zoon en zijne vrouw
hadden moeite om hunne verbazing te verbergen,
toen zij zagen, dat hun vader nog zooveel geld in zijn
bezit had ; hun gedrag jegens hem veranderde, en
van dien dag tot aan zijnen dood had hij geene re-
den om over hunne behandeling (^S) te klagen,
(18) se faire. (19) disposilion. f. (20) fournir. (21) fixer,
(22) passer chez. (25) argent comptant. (24) si c'est là votre af-
faire. (25) s'il le faut. (26) lui compter. (27) remboursement. (28)
traitement, m.
de de. La lune emprunte sa lumière du soleil, J'empruhlerai'jceUe
somme à (ou^de) un de mes amis.