Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
236
Le feu gagnait déjà la De brand bereikte reeds
maison voisine. het naburige huis.
Xe sommeil commence à De slaap begint mij te
me gagner. overvallen.
Le froid gerce les lèvres, De koude doet de lippen,
les mains. de handen springen.
Le verre est perméable à Het glas is doordringbaar
la lumière et imperméa- voor het licht en pn- '
ble à Teau. doordringbaar voor het
■water.
Cet homme est d'une lo- De snapachtigheid van
quacité fatigante. dien man is verve-
lend.
Les ramifications de ce De vertakkingen van die
complot s'étendaient fort zamenzwering strekten
loin. zich zeer ver uit.
Il est évident quil s'est Het is duidelijk dat hij
mépris, qu'il a fait un zich heeft vergist.
quiproquo.
Je ne seris pas la finesse Ik begrijp het fijne zijner
de ses quolibels. kwinkslagen niet.
Une statue équestre, une Een standbeeld te paard,
statue pédestre. een standbeeld te voet.
Le regorgement de la ri- Het overloopen der rivier
vière a fait inonder les heeft de weilanden on-
prairies. der water gezet.