Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
was, naderde de grijsaard de vergadering met een
kalm en rustig gelaat; zijne blaauwe oogen behiel-
den nog iets van huo ouden glans, en niettegen-
staande zijne hooge jaren, ging hij nog met vasten
tred (31).
Toen hij voor (32) de regtbank verscheen, zeide
de voorzitter tot hem op eenen toon vol welwil-
lendheid en belangstelling: — Ga zitten, brave man.
— Ik dank u, Milord, antwoordde do grijsaard,
maar alvorens le gaan zitten, zal ik w ver zoeken {k),
dat ik een oogenblik nederkniele. Toen knielde hij
(jodvruchtig (33) neder, hoog (^4) zijn hoofd op zijne
borst ; vervolgens het teeken van het kruis makende,
on de handen vouwende, hief hij de oogen ten hemel,
en zeide met luider stem :
— Mijn Regter, die in den hemel zijl (/), ü roep
ik aan (35), opdat gij mij den moed geeft mijnen
pligt te doen in tegenwoordigheid van mijn aardschen
regter, zoo als ik tot nu toe gedaan heb. Amen. — En
toen weder het teeken van het kruis makende, stond
hij op en ging zitten.
Op dat oogenblik begon het verhoor (36) van den
grijsaard :
(31) d'un pas assuré. (32) en présence de. (33) reUgieusement.
(34) courber, (35) invoquer. (36) interrogatoire, m.
(A:) Le verbe prier n'exige pas une incidente pour complément
direct; il est donc nécessaire que vous traduisiez de la manière sui-
vante: »verzoeken mij het verlof toe te slaan m^ een oogenblik op
de knieën te leggen."
(/) Dans le culte catholique on apostrophe souvent rEtre-Suprêmc
de la seconde personne du pluriel; parmi les Protestants en
Trance cela n'est pa^ d'u^Ago.
11