Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
oudo man gaan doen?*' was do vraag die men van
alle kanten tot elkander rigtte; en het is overbo-
dig (21) er hij te voegen, dat men ook van alle
kanten zeide, dat de noodzakelijkheid den vader zou
dwingen om het feit (22) te ontkennen, hetwelk den
zoon te laste gelegd werd (23).
Al de getuigen waren verhoord geworden ; eerst de
schaapherder, die in de schaapskooi den romp (24)
en eenige stukken van het gestolen schaap had gevon-
den ; vervolgens de agenten der policie, en eindelijk
de opzigter, die de woorden herhaalde, welke hij uit
den mond des vaders, eenige oogenhlikken voor de
gevangenneming (25) zijns zoons, gehoord had. Ein-
delijk zeide de advocaat des Konings tot den deur-
waarder (26): »Roep Perry Carroll. Deze, die in de
getuigenkamer was, verscheen. »Hier ben ik, mijn-
heer.'' zeide hij. De beschuldigde maakte eene plot-
selinge beweging en wendde zich om zijnen vader
te zien. Alle oogen waren opmerkzaam op dezen
gevestigd ; de advocaten stonden op in hunne ban-
ken, en al de aanschouwers verhieven zich (27) op
hunne teenen [i) om hem beter te kunnen gade
slaan; van alle kanten verhief zich een nadrukkelijk
gefluister (28) van belangstelling en medelijden.
Hoewel verzwakt door zijn langdurig lijden (29)
en ofschoon zijne gezondheid ernstig geschokt (30)
(21) superflu. (22) fait, m. (23) imputé â. (24) carcasse, f.
(25) arrestation, f. (26) huissier. (27) se hisser. (28) un murmure
expressif. (29) souffrances, f. plur, (30) altéré.
(i) En ce sens on n'emploie pas le mot orteil ou doigt du pied,
mais on dit la pointe des pieds.