Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
den; en deze woorden zeggende poogde (40) liij eene
gerustheid le toonen, die verre van hem was.
— Wat (41)! ongelukkige! riep de grijsaard in
gramschap (42) uit, durft gij ontkennen, dat gij de-
zen nacht in de schaapskooi van den heer Ëvans
doorgedrongen zijt.
— Geloof het niet, vader, noch dezen nacht, noch
ooit hel) ik zulk eeno misdaad bedreven. Och ! wat
ik u smeeken mag (43J, laat mij uitgaan.
— Blijf! riep dc oude Carroll in toorn uit.
Ondertusschen had Michel eenige schreden naar de
deur gedaan, en een blik naar buiten geworpen, toen
hij van kleur veranderde, alsof hij eensklaps door
eea onverwachten slag (44) ware getroffen geworden.
Hij trad dadelijk in de hut terug, aun zijnen vader
leekens gevende (45), waarvan deze niets begreep; toen
zeide Michel fluisterende (46) tot hem:
— Zwijg, vader, zwijg, of ik ben verloren!
— Neen, ik zal niet zwijgen, hernam dc oude
Carroll. Durft gij zeggen, dat gij, hij het aanbre-
ken van den dag (47), niet in de schaapskooi ge-
drongen zijt? Wel nu! ik heb u aan "t werk (_48)
gezien!
— Wat zegt gij daar toch, vader Carroll ? vroeg
ceno welbekende slem.
— Genoeg om zijnen zoon te doen hangen, mom-
pelde IVlichel bij zich zeiven, op het oogenblik, dat
de intendant van den Heer Evans, vergezeld van den
herder en twee policie-dienaars, in de hut trad.
(40) s'efforcer de. (41) Eli quoi ! (42) courroux, m. (43) de
grâce. ('14) un coup imprévu. (49) faire des signes. (46) i voii
basie. (47) au point du jour. (48) œuvre, f.