Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
oenen geweldigen aanval (12) van verontwaardiging.
Op dit oogenblik hoog bij weder over (13) de lig-
cbamen der twee slagtoffcrs, greep de hand van het
lijk, dat het diglsle (14) bij hem was, en ten hemel
ziende, riep hij uit:
— O Seid Slahomed! toen gij bij den overtogt van den
Balkan mijn leven beschermd (/) hebt tegen de woede (15)
der Russen, heb ik den eed gedaan, dat gij voortaan
voor mij als een broeder zijn zoudt, en laatst heb
ik bij Allah en zijnen heiligen profeet jieïioorai (16), dat
onder mijn bestuur nimmer eene misdaad ongestraft
zou blijven 1 Dien eed herhaal ik in uwen naam en
vóór uw lijk 1 Ik zal uwe moordenaars opzoeken tot
in de onbekendste streken der aarde; ik zal hun bloed
druppel voor druppel laten vloeijen ter boete voor
de misdaad (17); hunne oogen zullen door de gie-
ren gegeten, hun vleesch in flarden gescheurd (18)
-worden door de jakhalzen (19), hunne beenderen
zullen onder de stormen des hemels verbleeken. Dat
liever do doodkist mijns vader ontheiligd (20) worde,
indien ik mijne gelofte en mijnen eed vergeet! O
Seid 1 O mijn broeder ! gij hoort mij, gij hoort
mij! ! 1 Ik heb gezegd......
Mustapha wierp een laatsten blik op den man,
dien hij zoo bemind had, en verwijderde zich uit
de moskee zonder een woord meer te zeggen.
(12) accès, m. (13) se penchci sur. (U) Ie plus ropproché dc.
(15) furcur, f. (16) jurer par. (17) cn expiation du forfait. (18)
dévorer on lambeaux. (19) cliacal, m. (20) profaner.
(/•) Le verbe protéger est suivi de la préposition confrc, dc même
«ne le verbe deftndre dans le sens dc protéger.