Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vooeberigt.
vii
Maar niet overal, op alle scholen kan men den tijd vinden,
om de Geographie als een afzonderlijk leervak op te nemen;
eene wetenschappelijke behandeling laat buitendien de aard
en strekking van de meeste onzer lagere scholen niet toe.
Maar iedere school heeft gelegenheid door het leesboek
enkele voorwerpen uit die wetenschap voor de verbeelding,
het verstand en het gemoed der kinderen te brengen, en
daaraan, door de toelichting en bezielde verklaring des on-
derwijzers, eenen gloed en kleur te geven, dat er zoo vele
schilderijen voor hunne verbeelding zullen ontstaan, waaruit
het idee van een liefderijken en zorgdragenden Hemelvader
krachtig en levendig tot hun gemoed spreekt.
Nu, ook daartoe geeft dit boekje aanleiding, dat wij, ter
wille van het nut, dat het stichten kan, gaarne in veler
handen wenschen te zien.
B.
Ik heb mij in mijne verwachting niet bedrogen. Het
boekje is met belangstelling ontvangen en gelezen door ouders
en kinderen, door onderwijzers en leerlingen. In onderschei-
dene tijdschriften is het gunstig beoordeeld en aangeprezen.
Binnen het jaar heeft de uitgever er een nieuwen druk van
moeten opleggen, die herzien en, naar ik vertrouw, verbeterd
is. 't Moge nu verder zijne plaats onder de bruikbare school-
boekjes behouden en onder de vaderlandsche jeugd al dat
nut stichten, 't welk ik er mij van voorgesteld heb.
1 Maart 1850. B.
Bij den vierden druk, op nieuw herzien en verbeterd,
herhaal ik den wensch, hier boven uitgedrukt.
October, 1860. B.