Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOOKBERIGT.
ze niet onmiddellijk aanschouwen, maar evenwel door hunne
jeugdige en frissche phantasie zonder groote inspanning mid-
dellijk kunnen waarnemen, üat alle voorwerpen niet even
gelukkig zijn behandeld, en sommige die dichterlijke inklee-
ding missen, welke der jeugd in andere zoo zeer behagen
zal, erken ik gaarne: doch, moge het mij ook al niet ge-
lukt zijn, om den vorm, waar die in bet oorspronkelijke
verbetering behoefde, naar wensch te veranderen; ik heb mij
«venwel beijverd, om de verhaalde feiten met de beschrijvin-
gen van gezaghebbende auteurs naauwkenrig te vergelijken,
en getracht, om het verkeerde en gebrekkige in de gegevene
leerstof naar mijn beste weten te verbetereu.
Maar er is nog iets, waarom de hier geleverde natuurschet-
sen , mijns inziens, aanbeveling verdienen. — Men treft hier
en daar ook belangwekkende schilderingen van, of althans toe-
spelingen op het maatschappelijk leven der menschen aan, zoo
als het zich op aarde in zijne verschillende graden van bescha-
ving voordoet. Zoo b. v. van het leven der Nomadenvolken
in de woestijnen van Azië en Afrika; zoo van het leven der
menschen in de boschachtige streken van het koude Noorden;
zoo van het jagersbedrijf in de Alpenlanden; zoo van het
leven der bergwerkers; ja, ook een enkel tafereel uit het
leven der zeevarende volken.
En dat ook de kennis van het leven zijner over de aarde ver-
spreide natuurgenooten voor den jeugdigen leerling zeer be-
langrijk en nuttig is, zal wel niet betwijfeld worden. Immers
daardoor wordt het verstand verhelderd, het oordeel rijper,
de belangstelling in al het menschelijke gewekt, het besef van
Gods wijze vaderliefde jegens al zijne schepselen, maar vooral
jegens de redelijke aardbewoners meer en meer tot bewustheid
gebragt. Vandaar, dat ook de Aardrijkskunde, doelmatig be-
handeld, zulk een voortreffelijk vormingsmiddel voor de jeugd is.