Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
DE HOENDERS.
De haan is zeer ijverzuchtig op zijne regten en handhaaft
ze met grooten moed. Is het heem of de boerenhof klein,
zoo duldt hij geen anderen haan nevens zich; is het heem
groot, zoo neemt hij er een gedeelte van in voor zich en de zij-
nen. Ziet hij, dat een vreemdeling zijn gebied is binnengedron-
gen, dan loopt hij toornig heen en weder, verheft zijne vleu-
gels en snelt met opstaande vederen op zijne tegenpartij aan.
De vreemde haan trekt zich, zoo hij onwillekeurig op het
vreemde gebied verdoold is, oogenblikkelijk terug; voert hij
echter veroveringsplannen in zijn schild, dan begint er een
strijd op leven en dood; ieder wil overwinnen, geen van bei-
den het slagveld verlaten. Woedend in de hoogte springend ,
vallen zij nu op elkander aan; zij bijten met de snavels, krab-
ben met de scherp gespoorde pooten en brengen elkander
met hunne vleugels geweldige slagen toe. Zijn beide kamp-
vechters vermoeid, dan sluiten zij stilzwijgend een'wapenstil-
stand en ruimen voor eenige oogenblikken het slagveld. Ech-
ter houden zij elkander bestendig in het oog, en weldra begint
het tweegevecht op nieuw en eindigt niet eer, voordat de in-
dringer verdreven of gedood, of de regtmatige eigenaar geval-
len is.— Deze vreeselijke kamplust heeft onderscheidene volken
reeds sedert eenige eeuwen tot een gruwzaam schouwspel aan-
leiding gegeven. De hanengevechten behooren inzonderheid
in Engeland, Indië en China tot de geliefkoosde volksvermaken.
De grootste en moedigste hanen worden daartoe uitgekozen en
op eene enge plaats te zamen gebragt. Eene groote menigte
menschen verdringt zich rondom die kampplaats, vuurt de strij-
ders door haar geschreeuw aan cn verheugt zich te meer, naar
mate de arme dieren elkander schrikkelijker toetakelen, terwijl
velen om aanzienlijke sommen wedden, wie der strijders de over-
winning zal behalen. Ja, om den strijd regt bloedig te maken,
hecht men zelfs stalen sporen aan de pooten der kampvechters.