Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOBBERIGT.
Bij het in 't licht verschijnen van dit boekje wil ik mijnen
ambtgenooten een paar woorden toespreken, om hen met de
aanleiding en de beweegredenen tot de uitgave bekend
te maken. Eenige maanden geleden hield ik, in de alge-
meene jaarlijksche vergadering van de schoolonderwijzers-
gezelschappen in het eerste en tweede district der provincie
Groningen, eene voorlezing: „Over de noodzakelijkheid,
dat bij en door het schoolonderwijs gewerkt worde op het
aesthetisch gevoel der leerlingen," welke later in het Neder-
land^eh Tijdschrift voor Ouderwijs en Opvoeding, jaargang 1848,
blz. 129, werd opgenomen.
Door die voorlezing werd de uitgever dezes opmerkzaam
op een werkje van k. ii. hiecke, getiteld: „Erstes Lesebuch
für das Alter vou 7—10 Jaltren" welks inhoud hem zoo
belangrijk voorkwam, dat hij mij verzocht er eene Bloem-
lezing uit te verzamelen en die der Nederlandsche school-
jeugd als leesboek aan te bieden. — Ik voldeed aan dat
verzoek en bepaalde mijne keuze tot eenige onderwerpen uit
de Natuur, die ik hier op eene, mijns erachtens, voor kin-
deren zeer boeijende en indrukwekkende wijze — ik wist
dit trouwens reeds door eene vroegere lezing — behandeld
vond.
Zie daar de aanleiding; mijne beweegredenen waren de
volgende:
Onder de menigte van schoolboeken, die in de laatste
25 ja'ren zijn uitgekomen, is maar een betrekkelijk klein
getal, dat onderwerpen uit de Natuurkunde cn Natuurlijke