Boekgegevens
Titel: Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Auteur: Hiecke, Robert Heinrich; Brugsma, Berend
Uitgave: Te Groningen: bij J.B. Wolters, 1861
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4599
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202691
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schetsen uit het natuurleven: een leesboek voor scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
DE ZAADKORREL.
lucht nevelachtig, regent en waait het, dan slaan vele bloe-
sems hunne bladen, even als een' mantel, om den stempel
en de meeldraadjes, en openen zich eerst weder, als de lucht
zonnig en blaauw wordt en hen koesterend aanlacht. Eenige
bloesems hebben pleegkinderen, welke de heete zonnestralen
niet kunnen verdragen, en deze bloesems sluiten zich, zoo-
dra het middag wordt. Hunne bewoners rusten dan in de
schaduv/ van eene bonte tent, tot de hitte is voorbijgegaan.
Ziet gij de bloembladen afvallen, zoo kunt gij verzekerd zijn,
dat de geboortetijd van de zaadkorrel voorbij is. Vroeger
verlaten zij de planten niet. Wel prijken de bloemen met
de schoonste kleuren en vervullen zij de lucht met de liefe-
lijkste geuren, waarom dan ook de mensch haar de beste
plaatsen op de feestdagen inruimt; doch hare eigenlijke be-
stemming is niet te pronken en te pralen, maar om de haar
toevertrouwde pleegkinderen te beschermen en te bewaren.
Zie, met zoo veel goedheid en zorg heeft de Vader in den
hemel het zaadkorreltje bedacht, opdat het niets ontbreke, —^
en zou Hij den mensch nu minder gedenken? En evenwel
is er nog zoo veel nood en ellende in de wereld, bij enkele
menschen zoo wel, als bij geheele volken. Zeg echter niet,
dat dit Gods beschikking is. Van de plant des velds kunt
gij wat anders leeren. Van den beginne der wereld heeft
zij onbewust hare taak volbragt, en is even zoo min van
den haar voorgeschreven weg afgeweken, als de zon van
hare loopbaan. Maar wat de plant onbewust doet, dat moet
de mensch met vrijheid leeren doen. Eens zal zeker onder
de leiding des Hemelschen Vaders de tijd komen, dat Zijn
wil ook ongestoord in de menschenwereld heerscht.
"fh ^ i