Boekgegevens
Titel: De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Auteur: Enklaar, Johannes Eliza
Uitgave: Deventer: W.F.P. Enklaar, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3581
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202656
Onderwerp: Scheikunde: anorganische chemie: algemeen
Trefwoord: Anorganische chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De voornaamste bepalingen en wetten in de anorganische scheikunde: met vraagstukken, die er op betrekking hebben
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
b. V. bij de gewone temperatuur 1 aequivalent salpeterzuur,
1 aequivalent zwavelzuur en 1 aequivalent kaliumbydioxyde
met water, dan stelt zich een toestand van evenwicht in,
waarbij der base aan het salpeterzuur en 1/3 aan het
zwavelzuur gebonden is. Met het oog hierop noemt men
het eerste zuui' sterker dan het tweede. Dat zwavelzuur
salpeterzuur uit de nitraten drijft, heeft dus niets te maken met
de sterkte dier zuren ten opzichte van elkander.
Als de producten der omkeerbare reactie geheel of gedeeltelijk
gasvormig zijn en men voornamelijk de warmte in hel oog
vat als de factor, die het evenwicht bepaalt, spreekt men van
dissoeiaiie. Dit is dus een bijzonder geval van scheikundig
evenwicht. Verhit men water, dan komt weldra een tem-
peratuur, waarop zoowel water in waterstof en zuurstof ontleed
als uit deze bestanddeelen gevormd kan worden, dan treedt
een toestand van evenwicht in. Bij lüOO® is de helft van
het water als waterstof en zuurstof aanwezig. Bij 2000® is
het water geheel ontleed; in dien toestand kunnen slechts
vrije waterstof en zuurstof bestaan.
Bij de bepaling van de dampdichtheid moet aan dit ver-
schijnsel gedacht worden. Tengevolge van dissociatie worden
de dampdichtheden dikwijls te laag gevonden. Bij hooger tem-
peratuur hebben vele grondstoffen en verbindingen een kleiner
molecule dan bij lagere. Zoo vindt men, de dichtheid van
stikstoftetroxyde boven 150® bepalend, een waarde, die met de
formule NO2 strookt, terwijl de waarde, die de bepaling bij
een lagere temperatuur oplevert, tot de formule N2O4 leidt.
De evenwichtsreacties behooren tot die scheikundige werkingen,
waarvan men de wetten het best kent.
Berthelot heeft ons een wet gegeven, die tot het gebied der
thermochemie behoort, waarop echter vele uitzonderingen zijn
en die streng genomen alleen dan geldt, als de warmte-ont-
wikkeling zeer groot is en daarmede vergeleken de arbeid, die
verricht wordt, weinig beteekenis heeft. Deze wet luidt:
Als er van huiten geen arbeidsvermogen wordt aangevoerd,
verloopen de reacties zoodanig, dat de grootst mogelijke hoeveel-
heid warmte ontwikkeld wordt.