Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXVllI. 88
als of ik iets had, om mijn volk te beschuldigen.
20 Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroe-
pen , om u te zien en aan te spreken; want van
wege de hoop Israels ben ik met deze keten oni-
l vangen. 21 Maar zij zeiden tot hem: wij heb-
ben noch brieven o aangaande van Judea Ont-
vangen; noch iemand van de broederen, bier
gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads ge-
boodschapt, of gesproken. 22 Maar wij begee-
ren wel van u te hooren, wat gij gevoelt; want
wat deze sekte aangaat, ons is" bekend, dat zij
overal tegengesproken wordt. 23 En als zij hem
eenen dag gesteld hadden, kwamen er velen in
zijne woonplaats, denwelken hij het koningrijk
Gods uitleide, en betuigde, en poogde hen te
betvegen tot het geloof in Jezus , beide uit de
wet van Mozes en de Profeten , van 's morgens
vroeg tot den avond toe. 24 En sommigen ge-
loofden wel het geen, dat gezegd werd, maar-
sommigen geloofden niet. 25 En tegen malkan-
der oneens zijnde, scheidden zij, als Paulus dit
ééne woord gezegd had, namelijk: wel heeft
de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den
Profeet, tot onze vaderen , 26 zeggende: ga
heen tot dit volk, en zeg : met het gehoor zult
gij hooren , en geenszins verstaan, en ziende
zult gij zien, en geenszins bemerken. 27 Want
het hart dezes vote is dik geworden, en met
ae ooren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun-
ne oogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet
te eeniger tijd met de oogen zouden zien, en
met de ooren hooren , en met het hart verstaan,
en zij zich bekeeren, en ik hen geneze. 28 Het
zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den
heidenen gezonden is, en dezelve zullen hoo-
ren. 29 En als hij dit gezegd had, gingen de