Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 8
ferbazing der aanwescnden,
5 En daar waren Joden te Jeruzalem, godvruch-
tige mainien , van alle volken dergenen, die on-
der den hemel zijn. 6 En als deze stem ge-
schied was , kwam de menigte zamen, en weri
beroerd; want een iegelijk hoordé hen in zijne
eigene taal spreken. 7 En zij ontzetteden zich
allen, en verwonderden zich, zeggende tot mal-
kander : ziet, zijn niet alle deze , die" daar spre-
ken, Galilecrs? 8 En hoe hooren wij ze, een
iegelijk in onze eigene taal, in welke wij gebo-
ren zijn? SParthers, en Meders , en Elamieten ,
en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea ,
en Kapadocië, l ontus, en Azië; én Frygië,
en Pamfylië, Egypte, en de deelen van Lybië,
het welk bij Cyrene ligt, en uitlandsche Romei-
nen , beide Joden en Jodengenooten, Kreten-
seu en Arabiers; wij hooren ze in onze talen de
groote werken Gods spreken! 12 En zij ontzet-
teden zich allen, en werden twijfelmoedig, zeg-
gende de een tegen den andere: vv^at wil toch dit
^ijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn
vol zoeten wijns.
Redevoering van Petrus,
Maar Petrus, staande met de elven , ver-
hief zijne stem en sprak tot hen : gij Joodsche
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont!
dit zij u bekend, en laat mijne woorden tot uwe
ooren ingaan. 15 Want deze zijn niet dronken,
gelijk gy vermoedt? want het is eerst de derde ure
van den dag. 16 Maar dit is het, dat.gespro-
ken is door den Profeet Joël. 17 En het zal zijn
in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten
van mijnen Geest op alle vleesch; en uwe zo-