Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXVllI. 73
gen, eer hij bij u komt. 16 En als Paulus zus-
ters zoon deze lage gehoord had, kwam hij
daar, en ging in de legerplaats, en boodschapte
het Paulus. 17 En Paulus riep tot zich een' van
de Hoofdmannen over honderd, en zeide: leid
dezen jongeling heen tot den Overste; want hij
heeft hem wat te boodschappen. 18 Deze dan
nam hem , en bragt hem tot den Overste, en
zekle: Paulus, de gevangene, heeft mij tot zich
geroepen, en begeerd, dat ik dezen jongeling
tot u zoude brengen, die u wat heeft te zeg-
gen. 19 De Overste nu nam hem bij de hand ,
en bezijden gegaan zijnde, vraagde hij; wat is
het, dat gij mij hebt te boodschappen ? 2o En
hij zeide: de joden zijn overeengekomen, om
van u te begeeren , dat gij Paulus morgen zoudt
in den Raad afbrengen , als of zij iets vsn hem
nader zouden onderzoeken. 21 Doch geloof hun
niet! want meer dan veertig mannen uit hen,
leggen hem lagen, welke zich zelve met eene
vervloeking verbonden hebben , noch te eten,
noch te drinken, tot dat zij hem zullen omge-
bragt hebben; en -zij zijn nu gereed, verwach-
tende de toezegging van u. 22 De Overste dan
liet den jongeling gaan, hem gebiedende: zeg
niemand, dat. gij mij zulks ^openbaard hebt.
23 En zekere twee van de Hoofdmannen over
honderd tot zich geroepen hebbende , zeide hij:
maakt twee honderd krijgsknechten gereed, op.
dat zij naar Cesaréa trekken, en zeventig rui-
ters , en twee honderd schutters, tegen de der-
de ure des nachts. 24 En laat ze zadelbeesten be-
stellen, opdat zij Paulus daarop zetten en be-
houden overbrengen tot, den Stadhouder Felix.
25 En hij schreef eenen brief, hebbende dezen
inhoud: