Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Haiid. XXir. 68
daan had? 34 En onder de scliare riep de eene dit,
de andere wat anders; doch als hij de zekerheid
niet kon weten van wege de beroerte, beval hij,
dat men hem in de legerplaats {pp den burg) zou
brengen. 35 En als hij aan de trappen gekomen was,
gebeurde het, dat hij van de krijgsknechten ge-
dragen werd, van wege het geweld der schare.
36 vvant de menigte des volks volgde, al roe-
pende : weg met hem! En als Paulus nu in de
legerplaats zou geleid worden , zeide hij tot den
Overste: is het mij geoorloofd-tot u wat te spre-
• ken? En hij zeide: kunt gij-Grieksch? -38 zijt
gij dan niet de Egyptenaar., die voor deze da-
gen oproer verwekte, en de vier duizend moor-
denaars naar de woestijn uitleidde? 39 Maar Pau-
lus zeide; ik ben een Joodsch.man van Tarsen,
eerv burger van geene onvermaarde stad in Cilicië,
ik bid u , laat mij toe tot het volk te spreken.
En als hij het toegelaten had, Paulus, staan-
de op de trappen, wenkte met de hand tot het
volk. En als daar groote stilte geworden was,
sprak hij ze aan in de Hebreeuwscha taal, zeg-
gende :
XXII. 1 Mannen broeders en vaders ! hoort
mijne verantwoording, die ik tegenwoordig tot
u doen zal. 2 Als zij nu hoorden, dat hij in
de Hebreeuwsche taal hen aansprak, hielden zij
zich te meer stil. En hij zeide : 3 ik ben een
Joodsch man en te. Tarsen in Cilicië geboren,
opgevoed in deze stad, aan de voeten Gamali-
ëls onderwezen naar de bescheidenste wijze der
vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelij-
kerwijs gij allen heden zijt. 4 Die dezen weg
vervolgd heb tot den dood , bindende en in de
gevangenis overleverende beiden, mannen en vrou-
wen, * Gelijk mij ook de Hoogepriester getuige