Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
•5>
Hand. II. 5
Verhe&ing v^n Matthias tot Apostel.
15 En in die zelfde dagen stond Petrus op |n
het mirfden der discipelen, en sprak: (er was
nu eene schare bij een van omtrent honderd en
twintig personen). I6a Mannen, broeders! 2t Het
is noodig, dat van de mannen, die met ons om-
gegaan hebben al den tijd, in weiken de Heer
Jezus onder ons in- en uitgegaan is, 22beginnende
van den doop van Johannes, tot den dag toe,
in welken hij cvan ons opgenomen is, een der-
zelver met ons getuige worde zijner opstanding.
En zij stelden er twee, Jozef, genoemd Bar-
sabas , die toegenoemd was Justus ^ en Matthi-
as. 24 En zij baden en zeiden: Gij , Heere! Gij
kenner der harten van allen! wijs van deze twee
eenen aan, dien Gij uitverkoren hebt, 25 om te
ontvangen het lot dezer bediening en des Apos-
telschaps, waarvan Judas afgeweken is, daar hij
heen ging in zijne eigene plaats. 26 En zij wier-
pen hunne loten; en het lot viel op Matthias;
en hij werd met gemeene toestemming tot de
elf Apostelen gekozen.
Uitstorting des Heiligen Geestes,
, II. 1 En als de dag des Pinksterfeèstes ver-
vuld werd, waren zij allen eendragtig bijeen.
2 En daar geschiedde haastelijk, uit den hemel,
een geluid, gelijk als van eenen geweldig, ge-
drevenen wind, en vervulde het geheele huis,
daar zij zaten. 3 En" van hen werden gezien
verdeelde tongen , als van vuur, èn het zat op
een' iegglijk van hen. En zij werden allen ver-
vuld met den Heiligen Geest, en begonnen te
spreken met andere talen , zoo als de Geest hun
gaf uit te spreken.
\