Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 67
geen den afgoden geofferd is, en van bloed,. en
van het verstikte, en van hoererij. 26 Toen nam
Paulus de mannen met zich, en den dag daar-
aan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den
tempel, en verkondigde dat de dagen der heili-
ging vervuld waren , blijvende daar tot dat voor
een' iegelijk van héïi de offerande geofferd was.
Paulus wordt gevangen genomen, en verantwoordt
zich voor de Joden,
27 Als nu de zeven dagen {der gelofte van
Paulus) zouden voleindigd worden {ten einde He-
pen) , zagen hem de Joden van Azië in den
tempel, en beroerden al het volk, en sloegen
de handen aan hem , 28 roepende : gij Israëlieti- ^
sehe mannen.' komt te hulp! deze is de mensch,
die tegen het volk, en de wet, en deze plaats
alle man overal-leert; en bovendien heeft hQ
ook Grieken in den tempel gebragt, en heeft
deze heilige plaats ontheiligd. 29 Want zij had-
den te voren Trófimus, den Efeziër, met hem
in de stad gezien, welken zij meenden, dat Pau-
lus in den tempel gebragt had. 30 Én de ge-
heele stad kwam in roer, en het volk liep te
zamen; en zij grepen Paulus, en trokken hem
buiten den teinpel; en terstond werden de deu.
ren gesloten. En als zij hem zochten te doo-
den , kwam het gerucht rot den Overste der
bende; dat geheel Jeruzalem in verwarring was;
32 welke terstond krijgsknechten en Hoofdman-
nen over honderd tot zich nam, en liep af naar
hen toe. Zij nu , den Overste en de krijgs- •
knechten ziende, hielden op Paulus te slaan.
33 Toen naderde de Overste, en greep hem, en
beval, dat men hem met twee ketenen zou bin-
den , en vraagde, wie hij was, en wat hij ge-
3*