Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 62
de hij: weest niet beroerd , want zijne ziel is
in hem. li En als hij weder boven gegaan was,
en brood gebroken en wat gegeten had, en lang,
tot den dageraad toe met hen gesproken had,
vertrok hij alzoo. 12 En zij bragten den knecht
levende, en waren boven mate vertroost.
Reis van Tro'ds naar MUéte.
13 Maar wij, vooruit naar het schip gegaan
zijnde, voeren af naar Assus, daar wij Paulus
zouden innemen. Want hij had het alzoo bevo-
len , en hij zelf zou te voet gaan. En als
hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij
hem in , en kwamen te Mytiléne. 15 En van
daar afgescheept zijnde, kwamen wij den volgen-
den dag tegen Chios over, en des anderen daags
leiden wij aan te Samos, en bleven te Trogyl-
lion, en den dag daaraan kwamen wij te Miléte.
16 Want Paulus had voorgenomen Efese voorbij
te varen, opdat hij niet zoude den tijd in Azië
verslijten; want hij spoedde zich, om, zoo het
hem mogelijk was, op den Pinksterdag te Jeru-
zalem te zijn.
Paulus ontbiedt de Ouderlingen van Efese en neemt
afscheid van hen.
17 Maar hij zond van Miléte naar Efese, en
hij'ontbood de Ouderlingen der gemeente. 18 En
a]s zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot
hen: gijheden weet, van den eersten dag af dat
ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u den
ganschen tijd geweest ben ; 19 dienende den Heer
met alle ootmoedigheid en vele tranen en ver-
zoekingen, die mij overgekomen zijn door de
lagen der Joden. 20 Hoe ik niets achtergehouden
heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou-