Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 61
Paulus vertrekt van Efese naar Macedonië en Grie
kenland , vervolgens naar -Troäs,
XX. 1 Nadat nu het oproer gestild was, Pau-
lus, de discipelen tot zich geroepen en gegroe
hebbende, ging uit om naar Mace'donië te rei-
zen. 2 En als hij die deelen doorgereisd, en hen
met v.ele reden vermaand had; kwam hij in Grie
kenland. 3 En als hij aldaar drie maanden over-
gebragt had, en hem van de Joden lagen gelegd
werden, als hij naar Syrië zou varen, zoo werd
hij van zin weder te keeren door Macedonië.
4 En hem vergezelschapte tot in Azië, Sopater
van Beréa; eii van de Thessalonicensen , Aris-
tarchus, en Secundus, en Gajus van Derbe,
en Timotheus ; en van die van Azië , Tychekus
en Trofimus. 5 Deze, voorheen gegaan zijnde,
wachtten ons te Troäs. 6 Wij nu- scheepten af
van Filippi, na de tiagen der ongehevelde bróo-
den, en kwamen in vijf dagen bij hen te Troäs,
aJwaar wij ons zeven dagen onthielden.
Voorval met Eulychiis te Troäs.
7 En op den eersten dag der week, als de
discipelen bij een gekomen waren, om bróód te
breken , handelde Paulus met hen , zullende des
anderen daags verreizen. En hij strekte ' zijne
re^ uit tot middernacht. 8 En daar waren vele
lichten in de opperzaal, daar zij vergaderd wa-
ren. 9 En een zeker jongeling, 'met name Eu-
tychus , zat in het venster, en met eenen die-
pen slaap overvallen zijnde , alzoo Paulus lang
tot hen sprak , door den slaap nederstortende,
viel van de derde zoldering neder\Vaarts, en werd
dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen
zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zei-