Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 60
hij van hen, en scheidde de discipelen af, da
gelijks handelende in de school van zekeren Ty
:r'annus. 10 En dit geschiedde twee jaren lang
alzoo dat allen, die in Azië woonden, he
woord des Heeren Jezus hoorden, beiden Jodei
en Grieken, n En God deed ongewone krach'
ten door de handen van Paulus. 12 Alzoo da
ook van zijn lijf op de kranken/, gedragen wer
den de zweetdoeken of gordeldoeken , en dai
de ziekten van ben w:eken, en de booze geeS'
ten van .hen uitvoeren. '3 En sommigen van.df
omzwevende' Joden, zijnde duivelbezweerders,
hebben zich onderwonden- den naam des Heeren
Jezus te noemen over degenen, die booze gees-
ten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Je-
zus, dien Pauius predikt! 14 Deze nu waren
zekere zeven zonen van Sceva, eenen Joodschen
Overpriester, die dit dedeh. 15 Maar de booze
geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en
Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?
16En de mensch, in welken de booze geest was ,
.sprong op hen, en hen meester geworden zijn-
de, kreeg hij de overhand tegen hen, alzoo dat
zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden.
17 En dit werd allen bekend, beiden Joden en
Grieken, die te Efese woonden, en daar viel
eene yrees over hen allen, en de naam des Hee-
ren Jezus werd groot gemaakt. 18 En velen
dergenen , die geloofden , kwamen , belijdende
en verkondigende hunne dalen. 19 Velen ook
dergenen , die ijdele kunsten, gepleegd hadden,
bragten de boeken bijeen, en verbrandden ze in
aller tegenwoordigheid; en berekenden de waar-
de derzelve , en bevonden vijftig duizend zilve-
ren penningen. 20 Alzoo wies het woord des.
Heeren iijret magt, en nam de overhand. 21 En