Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 4
den, niet lang na deze dagen. 6 Zij dan, die
te zamen. gekomen waren, vraagden hem , zeg-
gende : Heere! zult gij, in dezen tijd , aan Is-
raël het koningrijk weder oprigten? ' En hij
zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de
tijden of gelegenheden, die de Vader in zijne
eigene magt gesteld heeft, 8 Maar gij zult ont-
vangen de kracht des Heiligen Geestes , die o-
ver u komen-zal; en gij zult mijne getuigen
zijn, zoo te Jeruzalem , als in geheel Judea en
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
Jezus hemelvaart.
5 En als hij dit gezegd had, werd hij opgeno'
men, daar zij het zagen, en eene wolk nam hem
weg van hunne oogen. En alzoo zij hunne
oogen naar dp hemel hielden', terwijl hij henen
voer, ziet, '"twee mannen stonden bij hen in
witte kleeding; welke ook zeiden: gij Gali-
lesche mannen! wat staat gij en zfet op naar
den hemel? Deze Jezus, die van u opgengmen
is in den »hemel, zal alzoo komen, gelijkerwijs
gli hem naar den hemel hebt zien henen varen,
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem
van den berg, die genoemd wordt de Olijfberg,
"«(relke is nabij Jeruzalem , liggende van daar ee-
ne Sabbaths-reize. '3 En als zij ingekomen wa-
ren , gingen zij op in de opperzaal, daar zij ble-
ven , namelijk: Petrus en Jakobus, en Johannes
en ^ndreäs, Filippus en Thomas, Bartholome-
üs en Matthtüs, Jakobus, de zoon van Alfens,
en Simon Zelotes , en Judas, fakobus broeder.
14 Deze allen waren eendragteUjk volhardende in
het bidden en smeeken, met de vrouwen, en
IVïaria, de moeder van Jezus, en met zijne bróe-
ders.