Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 59
liadden, namen zij hem tot zich, en leiden hem
den weg Gods bescheidenlijker {paduv/keuriger)
iiir. 27 £n als hi) wilde naar Achaje reizen, dé
broeders hem vermaand hebbende, schreven aan
de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden;
welke daar gekomen zijnde, heeft hij veel toege-
bragt dengenen , die geloofden door de genade.
28 vVant hij overtuigde de Joden met grooten
ernst in het openbaar, bewijzende door de Schrif-
ten , dat Jezus de Christus was.
Verblijf van Paulus te Efese.
XrX. 1 En het geschiedde, terwijl ApoHos te
Korinthe was, dat Paulus , de bovenste deelen des
lands doorreisd hebbende, te Efese kwam. En
eenige discipelen aldaar vindende , 2 zeide hij tot
hen: hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als
gij geloofd hebt? En zij zeiïien tot hem: wij,
hebben zelfs niet gehoord, of daar een Heilige
Geest is ! 3 En hij zeide tot hen: waarin zijt
gij dan gedoopt? En zij zeiden: in den doop
van Johannes! * Maar Paulus zeide: Johannes
heeft wel gedoopt den doop der bekeering, zeg-
gende tot het volk, dat zij gelooven zouden in
dengene , die na hem kwam , dat is in Christus
Jezus. 5 En die hem hoorden werden gedoopt
in den naam des Heeren Jezus. 6 £n als Pau-
lus hun de handen opgelegd had, kwam de Hei-
lige Geest op hen, en zij spraken met vreemde
talen en profeteerden. 7 En alle deze waren om-
trent twaalf mannen. 8 En hij ging in de syna-
goge en sprak vrijmoedigliik, drie^maanden lang
met hen handelende, en hun aanradende de za-
ken van het koningrijk Gods. 9 Maar als som-
migen verhard werden, en ongehoorzaam waren,
kwaad sprekende van den weg des Heeten, week