Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XVHI. B6
Seis over Efese en Cesaréa naar Jeruzalem ;
van daar naar Antiochië.
18 En als Paulus daar nog vele dagen gebleven
was , nam hij afscheid van de broederen , en
scheepte van daar af naarSijrië, en Priscilla en A-
quila met hem, zijn hoofd te Cenchreën gescho-
ren hebbende; want hij had eene gelofte gedaan.
19En hij kwam te Efese aan, en liet ze aldaar;
maar hij ging in de synagoge, en handelde met
de Joden. 20 En als zij baden, dat hij langer
bij hen blijven zoude, bev^filligde hij het niet.
21 Maar hg nam afscheid van hen, zeggende:
ik moet ganschelijk het toekomende feest te Je-
ruzalem houden , doch ik zal tot u wederkeeren,
zoo God . wil. En h^ voer weg van Efese.
32 En als hij te Cesaréa was gekomen, ging hij
op naar Jeruzalem en de gemeente gegroet heb-
bende, ging hij af naar Antiochië.
deede beis tan paulus. ^
23 En als hij aldaar eenigcn tijd geweest was,
ging hij weg, en doorreisde veivolgens het land
van Galatië en Frygië, versterkende al de dis-
cipelen.
ApoUos te Efese.
24 En een zeker Jood, met name Apollos ,
van geboorte een Alexandrijner, een welsprekend
man , kwam te Efese, magtig zijnde in de Schrif-
ten. 25 Deze was in den weg des Heeren on-
derwezen; en, vurig zijnde van geest, sprak hij
en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren , we-
tende alleenlijk den doop van Johannes. 26 En
deze begon vrijmoediglijk te spreken in de syna-
goge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord