Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XVHI. Ö4
29 Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet
meenen , dat de Godheid goud, of zilver, of
steen gelijk is, welke door menschen kunst en
bedenking gesneden zijn. 30 God dan , de tij-
den der onwetendheid overgezien hebbende, ver-
kondigt nu allen menschen alom , dat zij zich
bekeeren. 31 Daarom dat Hij eenen dag gesteld
heeft, op welken hij den aardbodem regtvaardig-
iijk zal oordeelen, door eenen man, dien Hij
daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan
doende aan allen , dewijl Hij hem uit de dooden
opgeweict heeft.
32 AlS' zij nu van de opstanding der dooden hoor-
den, spotteden sommigen daarmede; en sommi-
gen zeiden: wij zullen u wederom hiervan hoo-
ren.' 33 En alzoo is Paulus uit het midden van
hen weggegaan. 34 Doch stimmige mannen hin-
gen hem aan, en geloofden; onder welke was
nok Dionysius Areöpagita, en eene vrouw, met
name Dämaris., en anderen met dezelve.
Kerblijf te Korinthe.
XVIII. 1 En na dezen scheidde Paulus van
Athene en kwam te Korinthe. 2 p^n vond ee-
nen zekeren Jood, met name Aquila, van ge-
boorte uit Pontus , die onlangs van Italië geko-
men was , en Priscilla, zijne vrouw , omdat Clau-
dius bevolen had, dat al de Joden uit Rome
vertrekken zouden; en hij ging tot hen. 3 Rn
omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij
bij hen , en wrocht (arbeidde); want z^ waren ten-,
tenmakers van handwerk. 4 En hij handelde op el-
ken Sabbath in de synagoge, en bewoog tot het
geloof Joden en Grieken. 5 En als Silas en Ti-
inotheüs van Macedonië afgekomen waren, werd
Paulus door den Geest gedrongen, betuigende