Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XVF. 49
zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogsten, die
ons den weg der zaligheid verkondigen. 18 En
dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daar-
over ontevreden zijnde, keerde zich otn, en zei-
de tot den geest; ik gebied u in den naara van
Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat! En
hij ging uit ter zelfder ure. 19 Als nu de bee-
ren van dezelve zagen, dat de hoop huns ge-
w«is weg was, grepen zij Paulus en Silas, en
trókken ze naar de markt, voor de Oversten.
20 En als zij ze tot de hoofdmannen gebragt had-
den, zeiden zij; deze menschen beroeren onze
stad . daar zij Joden zijn 2[ En zij verkondi-
gen zeden, die ons niet geoorloofd zijn aan te
nemen, noch te doen, alzoo wij Romeinen zijn,
22 En de schare stond gezamelijk tegen hen op,
en de Hoofdmannen hun de kleederen afgescheurd
hebbende, bevalen ze te geeselen. 23 En als
zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij
ze in de gevangenis, en geboden den stok-be-
waarder, dat hij ze zekerlijk bewaren zou.
24 Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebben-
de, wierp hen in den binnensten-kerker cn
verzekerde'hunne voeten in den stok.
De stok-beieaarder.
25 En omtrent middernacht baden Paulus en
Silas, en zongen Gode lofzangen: en de gevan-
genen hoorden naar hen. 26 En daar geschied-
de snellijk eene groote aardbeving, alzoo dat de
fondamenten des kerkers .bewogen werden; en
terstond werden al de deuren geopend, en de
banden van allen werden los. 27 En de stok-
bewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende
de deuren der gevangenis geopend , trok een
zwaard, en zou zich zelven omgebragt hebben,
9. St. , 4