Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 47
aan van hen was afgeweken, en met hen niet
was gegaan tot dat werk. 39 Daar ontstond dan
eene verbittering, alzoo dat zij van malkander
gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus mede-
nam , en naar Cyprus afscheepte.
tweede keis vak paulus.
40 Maar Paulus verkoos Silas, en reisde he-
nen, der genade Gods van de broederen bevo-
len zijnde. 41 En hij doorreisde Syrië en Cili-
cië , versterkende de gemeenten, XVI. 1 Eu hij
kwam te Derbe en Lystre.
Timotheus,
En ziet, aldaar was een zeker discipel, met
name Timotheüs, zoon van eene geloovige Jood-
sche vrouw, maar van eenen Griekschen vader;
2 welken goede getuigenis gegeven werd van de
broederen te Lystre en Ikonium. 3 Deze, wilde
Paulus, dat met hem zou reizen.
Paulus bezoekt vele gemeenten in Klein-Azië cn
begeeft zich naar Europa.
* En alzoo zij de steden doorreisden , gaven
zij hun de ordonnantiën over, die van de Apos-
telen en de Ouderlingen te Jeruzalem goedge-
vonden waren, om die te onderhouden. 5 De
gemeenten dan werden bevestigd in het geloof,
en werden dagelijks overvloediger in getal. 6 En
als zij Frygië en het land van Galatië doorge-
reisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest
verhinderd het woord in Azië te spreken. 7 En
aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar
Bithynië te reizen 5 maar de Geest liet het hun
niet toe. 8 En zij, Mysië voorbijgercisd zijnde,
kwamen af naar Troäs. 9 En van Paulus werd