Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 47
kunnen dragen? n Maar wij gelooven door de
genade des Heeren Jezus Christus zalig te wor-
den, op zulke wijze als ook zij. 12 En al de
menigte zweeg stil, en hoorden Barnabas en
Paulus verhalen, wat groote teekenen en won-
deren God door hen onder de heidenen gedaan
had. 13 En nadat deze zwegen, antwoordde
Jakobus, zeggende : mannen , broeders! hoort
mij. 14 Simeon {Petrus) heeft verhaald, hoe
God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit
hen een volk aan te nemen voor zijnen naam.
19 Daarom oordeel ik, dat men degenen, die
uit de heidenen zich tot God bekeeren, niet be-
roere; 20 maar hun zal aanschrijven, dat zij
zich onthouden van de dingen, die door de af-
goden besmet zijn, en van hoererij, en van het
verstikte, en van bloed.
22 Toen heeft het den Apostelen en den Ou-
derlingen, met de geheele gemeente , goed ge-
dacht, eenige mannen uit hen te verkiezen, en
met Paulus en Barnabas te zenden naar Antio-
chie: namelijk Juda5, die toegenoemd wordt Bar-
sabas, en Silas; mannen, die voorgangers wa-
ren onder de broeders ; 23 en zij schreven door hen
dit navolgende: De Apostelen, en de Ouder-
lingen en de broeders wenschen den broederen
uit de heidenen, die in Antiochie, en Syrië, en
Cilicië zijn, zaligheid! 24 Nademaal wij gehoord
hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan
zijn , u met woorden ontroerd hebben, en uwe
zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet
besneden worden en de wet onderhouden, welken
wij dat niet bevolen hadden; 25^00 heeft het ons,
eendragteUjk te zamen zijnde, goed gedacht, eeni-
ge mannen te verkiezen en'tot u te zenden, met
>-onze geliefden-, Barnabas en Paulus, 26 men-