Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 43
niet offerden. ^ Maar daar kwamen Joden van
Antiochië en Ikonium, en overreedden de scha-
ren , en zij steenigden Paulus, en sleepten hem
buiten de stad, meenende, dat hij dood was.
Vertrek naar Derbe , en terugreis naar Lystre ,
Ikonium en Antiochië,
20 Doch als hem de discipelen omringd had-
den , stond hij op , en kwam in de stad. En
des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar
Derbe. 21 En als zij in die stad het Evangelie
verkondigd, en vele discipelen gemaakt hadden,
keerden zij weder naar Lystre , en Ikonium, '.en
Antiochië: 22 versterkende de zielen der disci-
pelen, en vermanende, dat zij zouden blijven'in
het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen
moeten ingaan in het koningrijk Gods. 23 En
als zi) in elke gemeente , met opsteken der han-
den, Ouderlingen verkozen hadden, gebeden heb-
bende met vasten, bevalen zij ze den Heere,
in welken zij geloofd hadden.
24 En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen
zij in Pamfylië. 25 En als zij te Perge het
woord gesproken hadden, kwamen zij af naar
Attalië. 26 En van daar scheepten zij af naar
Antiochië, van waar zij der genade Gods be-
volen waren geweest tot het werk, dat zij vol-
-bragt hadden. 27 En daar gekomen zijnde, en
de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij,
wat groote dingen God met hen gedaan had, en
dat Hij den heidenen de deur des geloofs geo-
pend had. 28 En zij verkeerden aldaar geenen
kleinen tijd met de discipelen.
Twist over het onderhouden der wetten van Moses.
XV. ^ En sommigen, die afgekomen waren