Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 41
geboden , zeggende ik heb u gesteld tot een
licht der heidenen, opdat gij zgudt zijn tot za-
ligheid , tot aan het uiterste der aarde. 48 Als
nu de heidenen dit hoorden^ verblijdden zij zich,
en prezen het woord des Heeren , en er geloof-
den zoo velen, als er geordineerd waren tot het
eeuwige leven. 49 En het woord des Heeren
werd door het geheele land uitgebreid. 50 Maar
de Joden maakten de godsdienstige en eerlijke
vrouwen op, en de voornaamsten van de stad,
en verwekten vervolging tegen Paulus en Bar-
nabas , en wierpen ze uit hunne landpalen.
61 Doch zij schuddeden het stof van hunne voe-
ten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium.
En de discipelen werden vervuld met blijd-
schap, en met den Heiligen Geest.
P^erblijf te Ikonium , en vertrek naar LyhaüniS,
XIV. 1 En het geschiedde te Ikonium, dat zij
te zamen gingen in de synagoge der Joden, en
alzoo spraken, dat eene groOte menigte, beide van
Joden en Grieken, geloofde. 2 Maar de Joden, die
ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden
de zielen der heidenen tegen de broeders. 3 zij
verkeerden dan aldaar eenen langen tijd, vrij-
moediglijk sprekende in den Heer, die getuige-
nis gaf den woorde zijner genade , en gaf, dat
teekenen en wonderen geschiedden door hunne
handen. 4 En de menigte der stad werd ver-
deeld ; en sommigen waren met de Joden, en
sommigen met de "Apostelen. 5 En als er een op-
loop geschiedde, beide van heidenen en van Joden,
met hunne Oversten, om hun smaadheid aan te
doen, en te steenigen, 6 zijn zij, alles overge-
legd hebbende , gevlugt naar de steden van Ly-
kaönië, namelijk, Lystre en Derbe, en het om-