Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XIII.
40
30 Maar God heeft hem uit de dooden opgewekt.
31 Welke gezien is geweest ve]e dagen lang van
degenen, die met hem opgekomen waren van
Galilea naar Jeruzalem, die zijne getuigen zijn
bij het volk, 32 En wij verkondigen u de be-
lofte, die tot de vaderen geschied is ^ dat na-
melijk God dezelve vervuld heeft aan ong, hun-
ne kinderen, .als Hij Jezus verwekt heeft. 38 Zoo
zij u dan bekend, mannen broeders! dat door
dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;
39 en dat van alles , waarvan gij niet kunt ge-
regtvaardigd worden door de wet van Mozes,
door dezen een iegelijk, die gelooft, geregtvaar-
digd wordt!
Gevolgen daarvan,
42 En als de Joden uitgegaan waren uit de
synagoge, baden de heidenen , dat tegen den
naasten Sabbath hun dezelfde woorden zouden
gesproken worden. 43 En als de synagoge ge-
scheiden was, volgden velen van de Joden en
van de godsdienstige Joden-genooten Paulus en
Barnabas; welke tot hen spraken, en hen ver-
maanden, te blijven bij de genade Gods 44 En
op den volgenden Sabbath kwam bijna de gthee-
le stad te zamen, om het woord Gods te hoo-
ren. 45 Doch de Joden, de scharen ziende,
werden met nijdigTieid vervuld, en weder.epraken
het geen van Paulus gezegd werd, wederspre-
kende en lasterende. 46 Maar Paulus en Barna-
bas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden:., het
was noodig, dat eerst tot u het woord Gods
gesproken zoude worden; doch nademaal gij het-
zelve verstoot, en u zelve des eeuwigen levens
niet waardig oordeelt, ziet, wij keeren ons tot
de heidenen. 47 Want alzoo heeft ons de Heer