Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
L
Hand. XXIII. 39
er eenig woord van vertroosting tot den volke
in u is, zoo spreekt.
Redevoering van Paulus te Antiochië in Pisidie,-
En Paulus stond op , en wenkte met de
hand , en zeide: gij Israëiietische mannen! en gij,
die God vreest, hoort toe! 17 De God dezes
volks Israels heeft onze vaderen uitverkoren, en
het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren
in het land van Egypte , en heeft ze met eenen
hoogen arm daaruit geleid. 18 En heeft omtrent
den tijd van veertig jaren hunne zeden verdra-
gen in de woestijn. 19 F,n zeven volken uitge-
roeid hebbende in het land Kanaan , heeft hun
door het lot het land derzelver uitgedeeld. 20 En
daarna, omtrent vier honderd en vijftig jaren, gaf
hij hun Rigters , tot op Samuel, den Profeet.
21 En van toen aan begeerden zij eenen koning;
en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, eenen
man uit den stam van Benjamin, veertig jaren.
23a En dezen afgezet hebbende, verwekte hun
David tot eenen koning. 23 Van dezes zaad heeft
God Israël, naar de belofte, verwekt den Za-
ligmaker Jezus.
26 Mannen broeders! kinderen van het ge-
slacht Abrahams, en die onder u God vreezen!
tot u is het woord dezer zaligheid gezonden.
27 Want, die te Jeruzalem wonen, en hunne
Oversten, dezen niet kennende , hebben ook de
stemmen der Profeten, die op eiken Sabbathdag
gelezen worden, hem veroordeelende , vervuld.
28 En geene oorzaak des doods vindende, heb-
ben zij van Pilatus begeerd, dat hij zoude ge-
dood worden. 29 En als zij alles volbragt had-
den , dat van hem geschreven was, namen zij-
hem af van het hout, en leiden hem in het graf.