Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 38
Pafos toe, vonden zij eenen zekeren toovenaar,
eenen valschen Profeet, eenen Jood , wiens naam
was Bar-Jezus, ' welke was bij den Stadhouder
Sergius Paulus, eenen verstandigen man. Deze
Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende,
zocht zeer het woord Gods te hooren. 8 Maar
Elymas , de toovenaar, (want alzoo wordt zijn
naam Overgezet) wederstond hun, zoekende den
Stadhouder van het geloof af te keeren. 9 Doch
Saulus, die ook Paulus genoemd is, vervuld
met den Heiligen Geest, en de oogen op hem
houdende, zeidei 10 o gij kind des duivels , vol
van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vij-
and van alle geregtigheid, zult gij niet ophou-
den te verkeeren de regte wegen des Heeren?
11 En nu zie, de hand des Heeren is tegen
u , en gij zult blind zijn, en de zon niet zien
voor eenen tijd! En van stonden aan viel op
hem donkerheid en duisternis ; en rondom gaande,
zocht hij, die hem met de hand mogten leiden.
12 Als de Stadhouder zag het geen geschied was,
toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer
des Heeren.
Vertrek van Cyprus naar Perge , en van daar
naar Antiochie in Pisidiê.
13 En Paulus, en die met hem waren, van
Pafos afgevaren zijnde, kwamen tot Perge, eene
.stad in Pamfylië Maar Johannes, van hen schei-
dende, keerde weder naar Jeruzalem. 14 En zij,
van Perge het land doorgaande, kwamen te
Antiochie, eene stad in Pisidië; en gegaan zijn- ■
de in de synagoge op den dag des Sabbaths, za-
ten zij neder. 15 En na het lezen der wet en
der Profeten, zonden de Oversten der synago-
ge tor. hen , zeggende: mannen broeders! in3ien