Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 33
Heer Jeais. 21 En de hand des Heeren was
met hen; en een groot getal geloofde, en be-
keerde zich tot den Heer 22 ^n het gerucht
van hen kwam tot de ooren der gemeente, die
te Jeruzalem was ; en zij zonden Barnabas uit ,
dat hij het land door ging tot Antiochië toe.
23 Dewelke daar gekomen zi^jnde-, en de gena-
de Gods ziende, werd verblijd, en vermaande
ze allen, dat zij met een voornemen des harten
bij den Heer zouden blijven. 24 Want hij was
een goed man, en vol des Heiligen Geestes , en
des geloofs j en er werd eene groote schaar den
Heere toegevoegd. 25 gn Barnabas ging uit naar
Tarsen, om Saulus te zoeken; en als lig hem
gevonden had, bragt hij hem te Antiochië.
26 En het is geschied, dat zij een geheel jaar te
zamen vergaderden in de gemeente, en eene
groote schaar leerden, en dat de discipelen eerst
te Antiochië Christenen genoemd werden.
Barnabas en Paulus hegeven sich naar Jeruzalem,
27 En in dezelfde dagen kwamen een ige Profeten
af van Jeruzalem te Antiochië, 28 Én één uit
hen, met name Agabus, stond op , en gaf te
kennen door den Geest, dat er een groote hon-
gersnood zou wezen door de geheele wereld ,
welke ook gekomen is onder den keizer Claudi-
us. 29 En naar dat een iegelijk der discipelen
vermögt, besloot elk van hen iets te zenden ten
dienste der broederen, die in Judea woonden.
30 Het wëlk zij ook deden, en zonden het tot
de Ouderlingen, door de hand van Barnabas en
Saulus.
Dood van Jakobus , den broeder van Johannes,
Xn. 1 En omtrent denzelfden tijd, sloeg de
9 St. 3