Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 30
de : ik verneem in w^aarheid, dat God geen aan-
nemer des persoons is! Maar in allen volke,
die Hem vreest, en geregtigheid werkt, is Hem
aangenaam. 36 Dit is het woord, dat Hij gezon-
den heeft den kinderen Israels, verkondigende
vrede door Jezus Christus : deze is een Heer van
allen. 37 Gijlieden weet de zaak, die geschied
is door geheel Judea, beginnende van Calilea ,
na den doop , welken Johannes gepredikt heeft;
38 belangende Jezus van ^Nazareth , hoe hem
God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en
met kracht; welke het land doorgegaan is, goed-
doende en genezende allen , die van den duivel
overweldigd waren ; want God was met hem.
39 En wij zijn getuigen van al het geen hij ge-
daan heeft, beide in het Joodsche land en te Je-
ruzalem ; welken zij gedood hebben , hem han-
gende aan een hout. 40 Dezen heeft God opge-
wekt ten derden dage, en gegeven, dat hij o-
penbaa"? zou worden, «iet al den volke, maar
den getuigen, die van God te voren verkoren
waren, ons namelijk, die met hem gegeten en.
gedronken hebben , nadat hij uit de dooden op-
gestaan was. 42 En heeft ons geboden, den
volke te prediken, en te betuigen , dat hij is
degene, die van God verordineerd is tot een'
Regter van levenden en dooden. 43 Dezen ge-
ven getuigenis al de Profeten , dat een iegelijk,
die in hem gelooft, vergeving der zonden ont-
vangen zal door zijnen naam.
44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel
de Heilige Geest op allen, die het woord hoor-
den. 45 En de geloovigen , die uit de besnyde-
nis waren, zoo'velen als er met Petrus-waren
gekomen , ontzetteden zich , dat de gave des Hei-
ligen Geestes ook op de Heidenen uitgestort