Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 28
■geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen,
gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoe-
ken gebonden, en nedergelaten op de aarde.
12 In het welk waren al de viervoetige dieren
der aarde , en de wilde , en de kruipende dieren *
en de vogelen des hemels. gn daar geschied-
de eene stem tot hem: sta op. Petrus! slagt en
eet! 14 Maar Petrus zeide: geenszins, Heere!
want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen (o«-
heilig) of onrein was. 15 En eene stem geschied-
de wederom ten tweeden male tot hem : het geen
God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen ma-
ken ! 16 En dit geschiedde tot_ driemaal, en het
vat werd wederom opgenomen in den hemel.
17 En alzoo Petrils in zich zelven twijfelde, wat
toch het gezigt mögt zijn, dat hij gezien had,
ziet, de mannen, die van Kornelius afgezonden
waren , gevraagd hebbende naar het huis van Si-
mon, stonden aan de poort. 18 En iemand ge-
roepen hebbende, vraagden zij, of Simon, toe-
genoemd Petrus, daar te huis lag? 19 En als
Petrus op dat gezigt dacht, zeide de Geest tot
hem : zie, drie mannen zoeken u! 20 Daarom
sta op, ga af, en reis met hen, niet twijfelen-
de 5 want ik heb hen gezonden.
En Petrus ging af tot de mannen, die van
Kornelius tot hem gezonden waren, en zeide:
ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de o'or-
zaak, waarom gij hier zijt? 22 En zij zeiden:
Kornelius, een Hoofdman over honderd, een
regtvaardig man , en vreezende God , en die goe-
de getuigenis heeft van het gansche volk der Jo-
den , is door goddelijke openbaring vermaand
van eenen heiligen Er^gel, dat hij u zoude ont-
bieden tot zijnen huize, en dat hij van u woor-
den der zaligheid zoude hooren. 23 Als.^ij ze