Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 27
de hij ze levend voor hèn. 42 En dit werd be-
kend door geheel Joppe, en velen geloofden in
den Heer. 43 En het geschiedde, dat hij vele
dagen te Joppe bleef bij eenen zekeren Simon ,
eenen leder-bereider.
De Hoofdman Kornelius.
X. l En daar was een zeker man te Cesaiéj',
met name Kornelius , een Hoofdman over hon-
derd, uit de bende, genoemd de Italiaansche;
2 godzalig en vreezende God, met geheel zijn
huis; en doende yele aalmoezen aan het volk,
en God gediiriglijk biddende. 3 Deze zag, in
een gezigt klaarlijk, omtrent de negende ure des
dags, eenen Engel Gods tot hem inkomen, en
tot hem zeggen : Kornelius ! 4 En hij, de oo-
gen op hem houdende , en zeer bevreesd gewor-
den zijnde, zeide: wat is het, Heere J En hij
zeide tot hem -• uwe gebeden en uwe aalmoezen
zyn tot gedachtenis opgekomen voor God. 5 En
nu , zend mannen naar Joppe , en ontbied Si-
mon , die toegenoemd wordt Petrus; 6 de^ze ligt
te huis bij eenen Simon, leder-bereider, die zijn
huis heeft bij de zee ; deze zal u zeggen, wat
gij doen moet. 7 En als de Engel, die tot ICor-
nelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van
zyne huisknechten, en eenen godzaligen krijgs-
knecht van degenen, die gedurig bij hem waren.
8 En als hij hun alles verhaald had, zond hij
ze naar Joppe.
9 En des anderen daags terwijl deze reisden,
en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het
dak, om te bidden , omtrent de zesde ure. lo En
hij werd hongerig en begeerde te eten, en ter-
wijl zy het bereidden, viel ovêr hem eéne ver-
trekkipg van zinnen, n En hij zag den hemel"