Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 26
Genezing van Enéas le Lydda,
32 En het geschiedde, als Petrus alom door-
trok, dat hij ook afkwam tot de heiligen, die te
LyJda woonden. 33 En aldaar vond hij een' ze-^
ker' mensch, met name Enéas, die acht jaren
te bed gelegen had, welke was geraakt. 34 En
Petrus zeide tot hem: Enéas, Jezus Christus
maakt u gezond I sta op , en sprei u zelf het
btd; en hij stond terstond op. 35 En zij zagen
hem allen, die -te Lydda en te Sarona woonden ,
dewelke zich bekeerden tot den Heer.
Opwekking van Tabitha te Joppe.
36 En te Joppe was eene zekere discipelinne,
niet name Tabfthi, het welk , overgezet zijnde, is
gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken
en aalmoezen, die zij deed. 37 En het geschied-
de in die dagen, dat zij krank werd en stierf;
en als zij ze gewasschen hadden, leiden zij haar
in de öpperzale. 38 En alzoo Lydda nabij Jop-
pe was , de discipelen , hoorende, dat Petrus al-
daar was, zonden twee mannen tot hem, bid-
dende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over
te komen. 39 En Petrus stond op en ging met
hei^; welken zij, als hij daar gekomen was, in
de opperzaal leidden. En al de weduwen ston-
den bij hem , weenende en toonende de rokken
en kleederen, die Dorkas gemaakt had, als zij
bij haar was. W Maar Petrus , hebbende haar
alle uitgedreven, knielde neder en bal, En zich
keerende tot het ligchaam, zeide hij: Tabitha,
sta,op! En zij deed hare oogen open, en Pe-
trus gezien hebbende, zat zij over einde. En
hij gaf haar de hand, en rigtte ze op, en de
heiligen en de wèduwen geroepen hebbende, stel-