Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 27
die te Jeruzalem verstoorde, die dezen naam
aanriepen, en die daarom hier gekomen is, op-
dat hij dezelve gebonden zoude brengen tot de
Overpriesters? 22 Doch Saulus 'werd meer en
meer bekrachtigd , en overtuigde de Joden , die
te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de
Christus is. 23 En ats vele dagen verloopen
waren, zoo hielden de Joden zamen raad, om
hem te dooden. 24 Maar hunne lage werd aan
Saulus bekend; en zij bewaarden de poorten,
beide des daags en des nachts, opdat zij hem
dooden mogten. 25 Doch de discipelen namen
hem des nachts , en lieten, hem neder door den
muur, hem aflatende in eene mand. 26 Sau-
lus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde
zich bij de discipelen te voegen; maar zij vrees-
den hem allen, niet geloovende, dat hij een dis-
cipel was. 27 Maar Barnabas, hem tot zich ne-
mende , leide hem tot de Apostelen, en verhaal-
de hun , hoe hij op den weg den Heer gezien
, had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe
hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in
den naam van Jezus. 28 En hij was met hen,
ingaande én uitgaande, te Jeruzalem ; 29 en vrij-
moediglijk sprekende in den naam des Heeren
Jezus, sprak hij ook en handelde tégen de Griek-
sche Joden; maar deze trachtten hem te dooden.
30 Doch de broeders, dit verstaande, geleidden
hem naar Cesaréa , en zonden hem af naar Tar-'
sen. 31 De gemeenten dan door geheel Judea, en
Galilea , en Samaria hadden vrede, en werden
gesticht; en wandelende in de vrees des Heeren ,
en de vertroosting des Heiligen Geestes, wer-
den zij vermenigvuldigd.