Boekgegevens
Titel: Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Deel: 9e stukje Geschiedenissen uit de Handelingen der apostelen, beschreven door Lukas
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutpen: W.J. Thieme, 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2701
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202640
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsch leesboek: bevattende een uittreksel der geschiedenissen, voorkomende in de boeken des O. en N. verbonds, woordelijk overgenomen uit de gewone vertaling des bijbels
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hand. XXIII. 24
niet zag, en at niet, noch dronk. 10 En daar
was een zeker discipel te Damaskus, met name
Ananias; en de Heer zeide tot hem in een ge-
zigt: AnaniasI En hij zeide: zie, hier ben ik,
Heere! n En de Heer zeide tot hem: sta op ,
en ga in de straat, genoemd de Regte, en vraag
in het huis van Judas naar eenen, met name
Saulus van Tarsen; want zie, hij bidt.. 12 En
hij heeft in een gezigt gezien, dat een man, met
, name Ananias, in kwam, en bem de hand opleide,
opdat hij wederom ziende wierde. 13 En Ananias
antwoordde: Heere! ik heb van,.velen gehoord
van dezen man', hoe veel kwaad hij uwen heili-
gen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 en heeft hier
magt van de Overpriesters, om te binden allen,
die uwen naam aanroepen. Maar de Heer
zeide tot hem: ga heen! want deze is mij een
uitverkoren vat, om mijnen naam te dragen voor
de heidenen, en de koningen, en de kinderen
Israels. 16 Want ik zal hem toonen, hoe veel
hij lilden moet om mijnen naam. 17 En Anani-
as ging heen, en kwam in het huis; en de han-
den op hem leggende, zeide hij; Saul, broejjjer!
de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die
u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt;
opdat gij weder ziende, en met den Heiligen
Geest vervuld zoudt worden! 18 En terstond
vielen af van zijne oogen, gelijk als schellen, en
hij werd terstond wederota ziende, en stond
op, en werd gedoopt. 19 En als hij spijs ge-
nomen had, werd hij versterkt. En Saulus was
sommige dagen bij de discipelen, die te Damas-
cus waren. 20 En hij predikte terstond Chris-
tus {Jezus) in de synagogen, dat hij de Zoon
Gods is. 21 En zij ontzetteden zich allen, die
,het hoorden, en zeiden: is deze niet degene.